Το Κοινοβούλιο ζητά επείγουσα στήριξη για τον δημιουργικό τομέα