Καταβόθρες άνθρακα: Αξιοποίηση δασών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων