Divējāda lietojuma preces: ko tas nozīmē un kāpēc jāpieņem jauni noteikumi?