Състояние на ЕС: Членовете на ЕП притискат Председателя на комисията преди изборите