Skip to content

Европа се нуждае от здрави гори в борбата с изменението на климата

Дата на събитието: 13/10/2020

Възможности за ползване

Горите покриват почти половината от територията на ЕС. Те играят важна роля в борбата срещу изменението на климата и за защитата на нашето биологично разнообразие. Членовете на ЕП искат да гарантират, че стратегията на ЕС за горите може да помогне за просперитета на горите и сектора на горското стопанство. Стратегията има за цел да послужи като мост между националните политики и целите на ЕС в областта на околната среда.