Martin SCHULZ - EP President meets with Iranian Ambassador to the European Union

Photo 1:
Photo 2: Martin SCHULZ - EP President meets with Iranian Ambassador to the European Union
Photo 3: Martin SCHULZ - EP President meets with Iranian Ambassador to the European Union