Sakharov Prize 1998: Award ceremony Ibrahim RUGOVA - Kosovo