Award of the Sakharov Prize 2022: statement by Volodymyr ZELENSKYY, Ukrainian President