EP Plenary session - Formal sitting - address by Volodymyr ZELENSKYY, Ukrainian President

/3 oldal