Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister

Valokuva 1: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 2: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 3: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 4: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 5: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 6: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 7: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 8: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 9: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 10: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 11: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 12: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 13: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 14: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 15: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 16: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 17: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Valokuva 18: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister