METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister

Foto 1: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister
Foto 2: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister
Foto 3: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister
Foto 4: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister
Foto 5: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister
Foto 6: METSOLA, EP President meets with Irakli KOBAKHIDZE, Georgian Prime Minister