Skip to content

Sakharov Prize 2000: "Basta Ya"

Datum prireditve: 13/01/2000

Možnosti prenosa

Sakharov Prize 2000 awarded to "Basta Ya". Speech by Fernando SAVATER, spokesman of the "Basta Ya" organisation at EP in Strasbourg.. Demonstration of "Basta Ya" in Spain.