Thomas MANN in plenary session in Strasbourg.

Opis

Thomas MANN