Roberta METSOLA, EP President meets with Sakharov fellows