Skip to content
Posneto

11 september 2020, 12:45 - 13:00

Opening speech by David SASSOLI, EP President, 5th Management Innovation day

Drugi dogodki