Roberta METSOLA, EP President meets with Kaja KALLAS, Estonian Prime Minister