Address by Yulia NAVALNAYA: speech by Roberta METSOLA, EP President