Formal sitting: address by Oleg SENTSOV, Sakharov Prize laureate 2018 - Oleg SENTSOV video