Press point by Roberta METSOLA, EP President and Nikolai DENKOV, Bulgarian Prime Minister