AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V

Fotogrāfija 1: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 2: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 3: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 4: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 5: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 6: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 7: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 8: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 9: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 10: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 11: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 12: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 13: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 14: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 15: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 16: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 17: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 18: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 19: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 20: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 21: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 22: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 23: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 24: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 25: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 26: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 27: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 28: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 29: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V
Fotogrāfija 30: AFET/DEVE Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) - Trilogue V