Skip to content
Ieraksts

24 marts 2009, 09:02 - 11:50

Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un debates par kohēzijas politikas nākotnes reformu - Paraugprakse reģionālās politikas jomā un šķēršļi struktūrfondu izmantošanā - Kohēzijas politikas pilsētas dimensija jaunajā plānošanas laikposmā - Kohēzijas politikas papildināšana un saskaņošana ar lauku attīstības pasākumiem - Struktūrfondu regulas 2007.- 2013. gada plānošanas periodam īstenošana - pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām - Eiropas iniciatīva mikrok

Plenary