Skip to content

No oglēm uz tīru enerģiju: Eiropas zaļā pārkārtošanās

Pasākuma datums: 17/09/2020

Materiāla izmantošanas iespējas

Lai ES līdz 2050. gadam spētu sasniegt oglekļneitralitāti, jāpāriet no fosilā kurināmā uz ilgtspējīgu enerģiju. Parlaments vēlas, lai Taisnīgas pārkārtošanās fondam tiktu piešķirts būtisks finansējums, kas palīdzētu reģioniem, rūpniecībai un darba ņēmējiem pāriet uz nākotnes enerģiju.