Formal sitting: address by Egils LEVITS, President of Latvia