Skip to content

Jačanje odgovora EU-a na katastrofe

Datum događanja: 18/02/2019

Način preuzimanja

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu potrebno je unaprijediti kako bi se poboljšao odgovor na katastrofe. Parlament želi osigurati učinkovitiji odgovor država članica na prirodne katastrofe i one uzrokovane ljudskim djelovanjem. Pričuve resursa za krizne situacije pod nazivom RescEU uspostavit će se kao nadopuna postojećim resursima država članica.