Roberta METSOLA, EP President meets with Lidia PEREIRA and Ricardo LOPES

Fotagrafa 1: Roberta METSOLA, EP President meets with Lidia PEREIRA and Ricardo LOPES
Fotagrafa 2: Roberta METSOLA, EP President meets with Lidia PEREIRA and Ricardo LOPES
Fotagrafa 3: Roberta METSOLA, EP President meets with Lidia PEREIRA and Ricardo LOPES