David SASSOLI, EP President meets with Albin KURTI, Prime Minister of Kosovo