Skip to main content

Süsiniku sidujad: metsade ja põllumajandusmaade rakendamine

Description

Euroopa süsiniku sidujad on vähenemas. Selleks et aidata ELil saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsust, teeb Euroopa Parlament muudatusi maakasutuse eeskirjades, et põllumajandusmaad ning metsad, rabad ja märgalad saaksid rohkem CO2 siduda ja aidata ülemaailmset soojenemist vähendada.