Thomas MANN in plenary session in Strasbourg.

Kirjeldus

Thomas MANN