Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister

Photo 1: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 2: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 3: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 4: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 5: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 6: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 7: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 8: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 9: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 10: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 11: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 12: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 13: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 14: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 15: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 16: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 17: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister
Photo 18: Roberta METSOLA, EP President welcomes Kyriakos MITSOTAKIS, Greek Prime Minister