Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.