Πρόσβαση σε επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα: αδύνατη αποστολή;