Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: το κλίμα και η υγεία στο επίκεντρο