Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ποια διαδικασία ακολουθείται;