Skip to main content

Регистър за прозрачност в Европа

Description

Регистърът за прозрачност е онлайн база данни, която съдържа групи и организации, които се опитват да влияят върху формулирането или прилагането на ЕС политики и закони. Тя е предназначена да показва какви интереси се представят на ниво ЕС и от чие име, както и финансовите и човешки ресурси, посветени на тези дейности.

Подробности

Дата на събитието20.07.2022 г.
Reference:B01ICFNEXT220720TR